Obchodní podmínky

1. Zhotovení díla

1.1. Společnost VM -NEXUS s.r.o. se zavazuje zhotovit pro Objednatele výrobky, zboží a/nebo poskytnout služby specifikované v Nabídce (dále též jen „Dílo“), a to za podmínek uvedených v Nabídce, a Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit za něj společnosti VM -NEXUS s.r.o. dohodnutou cenu.

1.2. Objednatel je povinen poskytnout společnosti VM -NEXUS s.r.o. veškerou součinnost potřebnou k řádnému a včasnému provedení Díla, zejména připravit a doručit společnosti VM -NEXUS s.r.o. veškeré podklady a informace potřebné k provedení Díla. Objednatel zejména připraví a včas dodá společnosti VM -NEXUS s.r.o. tisková data a přesnou barevnost Díla, a to nejpozději však 1 (jeden) týden před datem předání Díla uvedeném v Nabídce. Objednatel bere na vědomí, že přesnou barevnost Díla je společnost VM -NEXUS s.r.o. schopna zabezpečit pouze v případě, že data dodaná Objednatelem k provedení Díla obsahují náhled (tzv. proof). V případě, že Objednatel náhled nedodá, může společnost VM -NEXUS s.r.o. na žádost Objednatele náhled připravit. Taková služba bude společností VM -NEXUS s.r.o. provedena za dohodnutou cenu. Úprava tiskových dat není součástí nabídky a bude účtována samostatně.

1.3. Objednatel bere na vědomí, že z technologických důvodů se může výsledné Dílo lišit v rozměrech až o 2%.

1.4. Komunikace stran ohledně provedení Díla a nezbytných podkladů může být uskutečňována též osobním jednáním, telefonicky nebo prostřednictvím emailové pošty.

2. Předání a převzetí Díla

2.1. Dílo bude Objednateli předáno v Místě dodání specifikovaném v Nabídce, jinak je Objednatele povinen si je převzít v sídle společnosti VM -NEXUS s.r.o.. Za předání Díla (jeho části) se považuje:

a) osobní odběr Objednatelem v místě, které si Objednatel a společnost VM -NEXUS s.r.o. dohodly;

b) dodání Díla (jeho části) do sjednaného místa;

c) aplikace nebo instalace Díla (jeho části) na požadované místo v souladu s Nabídkou nebo následným ujednáním stran; nebo

d) jiným obvyklým způsobem dle povahy Díla;

2.2. Doprava Díla (jeho části) není součástí ceny za Dílo, a pokud si ji Objednatel objedná, může být zajištěna na náklady Objednatele společností VM -NEXUS s.r.o..

2.3. Pokud Objednatel nepřevezme Dílo (jeho část) z důvodů ležících na jeho straně (např. není-li Objednatel nebo jím pověřená osoba přítomna v místě dodání nebo není-li schopen uhradit cenu za Dílo apod.), je povinen nést v plné výši náklady spojené s opakovaným dodáním a skladováním Díla (jeho části).

2.4. Objednatel je povinen při dodání zkontrolovat za přítomnosti dopravce stav přebíraného Díla (jeho části) dle dodacího listu a zjištěné vady bez zbytečného odkladu sdělit společnosti VM -NEXUS s.r.o.. Pokud Objednatel nebo jím pověřená osoba podpisem v dokladech dopravce převzetí zásilky (Díla nebo jeho části) potvrdí, je zásilka považována za bezvadnou a na dodatečné reklamace neúplnosti nebo poškození nebude brán zřetel vyjma situace, kdy není možné z objektivních důvodů provést kontrolu dodávky ihned při převzetí zásilky od dopravce. V takovém případě je Objednatel povinen tak učinit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 24 hodin od převzetí Díla (jeho části) a o zjištěných nedostatcích ihned informovat společnost VM -NEXUS s.r.o..

2.5. Nebezpečí škody na Díle (jeho části) přechází na Objednatele okamžikem převzetí Díla (jeho části). Týž následek má, nepřevezme-li Objednatel Dílo (jeho část), ač mu s Dílem (jeho částí) společnost VM -NEXUS s.r.o. umožnila nakládat. Předá-li prodávající Dílo (jeho část) dopravci pro přepravu k Objednateli v místě určeném v Nabídce, přechází na Objednatele nebezpečí škody na věci předáním Díla (jeho části) dopravci v tomto místě.

2.6. Vlastnictví k Dílu (jeho části) přechází na Objednatele okamžikem uhrazení celé ceny za Dílo v souladu s těmito smluvními podmínkami.

2.7. V případě nepředvídatelných událostí, které není společnost VM -NEXUS s.r.o. schopna ovlivnit, je společnost VM -NEXUS s.r.o. oprávněna prodloužit o nezbytně nutnou dobu dohodnutý termín předání Díla (jeho části). O této skutečnosti je společnost VM -NEXUS s.r.o. povinna Objednatele neprodleně informovat a dohodnout s ním náhradní termín předání Díla (jeho části).

3. Cena

3.1. Objednatel se zavazuje za zhotovení Díla uhradit společnosti VM -NEXUS s.r.o. cenu uvedenou v Nabídce (dále jako „Cena“). Není-li v nabídce uvedeno jinak je Cena stanovena bez DPH a DPH k ní bude připočtena v souladu s platnými právními předpisy.

3.2. V případě, že je Dílo přejímáno po částech, vzniká společnosti VM -NEXUS s.r.o. právo na úhradu části Ceny za Dílo odpovídající ceně za příslušnou část Díla.

3.3. Objednatel se zavazuje uhradit Cenu za Dílo (jeho část) jedním z následujících způsobů stanoveném v Nabídce:

a) v hotovosti při převzetí Díla (jeho části);

b) převodem na základě zálohové faktury; nebo

c) převodem na základě faktury, kterou společnost VM -NEXUS s.r.o. doručí Objednateli v den předání Díla (jeho části) uvedený v Nabídce. Splatnost faktury se sjednává dle dohody od předání Díla (jeho části) Objednateli.

3.4. V případě dohodnuté úschovy a skladování Díla společností VM -NEXUS s.r.o., je Objednatel povinen uhradit dohodnutou Cenu ke dni stanovenému v Nabídce jako den pro předání Díla (termín dodání).

3.5. V případě prodlení Objednatele s úhradou Ceny za Dílo (jeho část), je společnost VM -NEXUS s.r.o. oprávněna požadovat od Objednatele úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení. Zaplacením úroků z prodlení ani případné smluvní pokuty (byla-li sjednána) není dotčeno právo společnosti VM -NEXUS s.r.o. na náhradu škody a jiné újmy v plné výši.

3.6. Strany sjednávají, že společnost VM -NEXUS s.r.o. je oprávněna doručit daňový doklad (fakturu) pro uhrazení Ceny též v elektronické podobě (emailem).

4. Záruka

4.1. Společnost VM -NEXUS s.r.o. se zavazuje předat Dílo (jeho část) Objednateli v odpovídající jakosti a provedení vhodných pro sjednaný účel, jinak pro účel obvyklý.

4.2. Nestanoví-li tyto smluvní podmínky jinak, na práva Objednatele z vadného plnění Díla (jeho části) se použijí ustanovení občanského zákoníku o kupní smlouvě. Má-li Dílo (jeho část) při přechodu nebezpečí na Objednatele podle článku 2.4 těchto smluvních podmínek vady, bude Objednatel postupovat podle článku 5 (Reklamace). Předmětem záručního plnění není běžná údržba, čištění a podobné úkony předepsané výrobcem v návodu k obsluze.

4.3. Záruka se nevztahuje na vady Díla (jeho části) vzniklé (i) použitím nebo instalací, které jsou v rozporu s návodem k obsluze nebo všeobecnými zásadami; (ii) nedodržením pokynů pro údržbu, provoz nebo obsluhu výrobku; (iii) nesprávnou přepravou nebo nesprávným skladováním; (iv) neodborným nebo nepřiměřeným zacházením; (v) provozem za jiných než výrobcem stanovených podmínek, resp. za neobvyklých podmínek; (vi) fyzickým poškozením; (vii) neodvratnou událostí (oheň, voda apod.), povětrnostními vlivy, poškozením bleskem nebo elektrostatickým výbojem; (viii) nadměrným mechanickým opotřebením apod.

4.4. Dílo (jeho část) lze užít jen k účelům uvedeným v návodech k použití.

5. Reklamace

5.1. Pokud Dílo (jeho část) neodpovídá v době přechodu nebezpečí škody na věci na Objednatele podle článku 2.4 vlastnostem sjednaným v Nabídce a článku 4 výše, je Objednatel povinen sepsat s dopravcem záznam o vadách Díla (popis vady a jejího vzniku, číslo nabídky, dodacího listu a faktury) a tento neprodleně zaslat společnosti VM -NEXUS s.r.o. e-mailem nebo faxem, případně poštou a současně ihned společnosti VM -NEXUS s.r.o. oznámit tuto skutečnost i telefonicky.

5.2. Při reklamaci je Objednatel povinen doložit převzetí Díla (jeho části) fakturou vystavenou společností VM -NEXUS s.r.o. a současně dodacím listem (případně jejich kopiemi). Pro účely reklamace je Objednatel dále povinen doložit tvrzené vadné plnění fotografiemi vady, vrácením celého Díla (jeho části) společnosti VM -NEXUS s.r.o. k posouzení, nebo jinou formou zdokladovat důvody uplatněné reklamace, pokud to povaha vady nevylučuje.

5.3. O výsledku prošetření reklamace bude Objednatel informován e-mailem, telefonicky, faxem, nebo písemně, na základě domluvy se společností VM -NEXUS s.r.o., a to nejpozději do 10 dnů od uplatnění reklamace včetně předložení příslušné dokumentace nebo vadného Díla (jeho části). Odstranění vady bude dle jejího charakteru realizováno výměnou výrobku, případně odstraněním vady nebo poskytnutím přiměřené slevy.

5.4. Při neoprávněné reklamaci (nebude-li zjištěna oznámená vada nebo půjde-li o vadu, na kterou se nevztahuje záruka) může společnost VM -NEXUS s.r.o. požadovat úhradu vzniklých nákladů (např. za dopravu, opravu apod.).

6. Ostatní ustanovení

6.1. Objednatel souhlasí se zapsáním informací o jeho osobě, jeho poptávce a Nabídce do databáze společnosti VM -NEXUS s.r.o.. Společnost VM -NEXUS s.r.o. se zavazuje používat údaje týkající se Objednatele v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Veškeré údaje, které Objednatel sdělí v souvislosti s Nabídkou společnosti VM -NEXUS s.r.o. a které nejsou veřejně dostupné, budou považovány za důvěrné a nebudou poskytnuty třetí osobě nebo jinak zveřejněny vyjma případů nezbytných v souvislosti s plněním objednávky (dodávka zboží, platební styk apod.).

6.2. Smlouva uzavřená na základě akceptace Nabídky, jakož i práva a povinnosti z ní vyplývající se řídí českým právem, zejména zákonem č. 89/2012, občanský zákoník. Společnost VM -NEXUS s.r.o. a Objednatel se dohodly, že ustanovení § 558 odst. 2 (v rozsahu, ve kterém stanoví, že obchodní zvyklost má přednost před ustanovením zákona, jež nemá donucující účinky), § 1740 odst. 3, 2108 a 2608 odst. 2.

6.3. Spory vzniklé v souvislosti s touto smlouvou budou řešeny obecným soudem, který je místně příslušným obecným soud dle sídla společnosti VM -NEXUS s.r.o..

Objednatel tuto Nabídku výslovně přijímá a souhlasí s uvedenými smluvními podmínkami, se kterými se dostatečně seznámil a jejichž obsahu rozumí.

V Praze dne 1.1.2014

Napište nám

Na Vaše dotazy a náměty rádi odpovíme.

Kde nás najdete

Tiskárny jsou pro veřejnost nepřístupné, proto neuvádíme adresy.

Sídlo společnosti

VM NEXUS s.r.o.
Pravdova 837/II
Jindřichův Hradec

Tel.: +420 606 693 737
E-mail: reklama@vmnexus.cz
E-mail: studio@vmnexus.cz

Ukázat na mapě

 

Výroba světelné reklamy

Jihlava

Ukázat na mapě

Výdejní místo

Tel.: +420 723 051 028
Výdej od 14.00—16.00 hod.

POBOČKA PRAHA
181 00 Praha 8

Ukázat na mapě


POBOČKA PLZEŇ

Ukázat na mapě